Political Science

Current Syllabus

 1. Semester I
  1. Paper I – Indian Political System
 1. Semester II
  1. Paper I – Indian Political Process
 2. Semester III
  1. Paper II – Principles and concepts of Political Theory
   1. Syllabus
   2. पेपर क्र. २ – सेमीस्टर ३  

    राजकीय सिद्धांतांची तत्त्वे आणि संकल्पना

    1. राजकीय सिद्धांताची ओळख
     1. राजकीय सिद्धांताची व्याख्या आणि व्याप्ती
     2. राजकीय सिद्धांताच्या अभ्यासाचे दृष्टीकोन – पारंपारिक
     3. राजकीय सिद्धांताच्या अभ्यासाचे दृष्टीकोन – समकालीन
    2. राज्य, नागरी समाज आणि बाजार
     1. राज्य – संकल्पना आणि दृष्टीकोन
     2. राष्ट्र – राज्य – अर्थ आणि बदलते दृष्टीकोन
     3. राज्य, नागरी समाज आणि बाजार
    3. सत्ता, अधिसत्ता आणि अधिमान्यता
     1. सत्ता
     2. अधिसत्ता
     3. अधिमान्यता
    4. कायदा आणि राजकीय उत्तरदायित्व या संकल्पना
     1. कायद्याची संकल्पना
     2. राजकीय उत्तरदायित्व
     3. (राज्याला) विरोध करण्याचा हक्क
   3. Notes
   4. Sample Question Paper
  2. Paper III – Public Administration
   1. Syllabus
   2. Notes
   3. Sample Question Paper
 3. Semester IV
 4. Semester V
 5. Semester VI